รายละเอียดคุณสมบัติของ พนักงาน รปภ. ที่ต้องคำนึงถึงเป็นสำคัญ

หลักในการเลือกพนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัย พนักงาน รปภ. ต้องได้รับการตรวจสอบและฝึกฝนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นแนวนโยบายการคัดสรรทีมงานมืออาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่สวมเครื่องแบบ สุภาพและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราเป็นผู้มีความรู้และเข้าใจกับสิ่งที่พวกเขาทำ เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงทำให้ดูอิ้งเวลในวันนี้ ลงทุนในพนักงานของเราโดยการเตรียมการฝึกอบรม ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ให้โอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพรวมทั้งให้ประกาศนียบัตรรับรองเพื่อเป็นเกียรติคุณเมื่อพนักงานของเราทำความดี มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปและรักษาสัญญาตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้

ใส่ใจทุกรายละเอียดในการคัดเลือก พนักงาน รปภ. ด้วยเทคนิคที่แตกต่าง แต่มากด้วยคุณภาพดังนี้

1. ชาย อายุระหว่าง 21-45 ปี สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไปหรือ ผ่านการเป็นทหารและฝึกอบรมมาอย่างดี

          พนักงาน รปภ. มีหน้าที่หลักในการเข้าตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ให้คำแนะนำและตรวจสอบการทำงานของหัวหน้าชุดควบคุม ควรจะเลือกที่มีคุณสมบัติความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างมาก บริษัทที่ให้บริการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการการดูแลในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ มีบทบาทสำคัญในการเป็นกำลังสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ ในกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและลดการสูญเสีย มีทีมงานประเมินความเสี่ยง ความต้องการและออกแบบระบบการศึกษา ตรวจสารเสพติดพนักงานทุกคนตามหน่วยงานต่าง ๆ ตามวงรอบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานด้าน รปภ. มาก่อน

          พนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการรับมือกับเหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่าง ๆ ในกรณีที่มีการบุกรุก ความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะเข้าให้บริการรวมถึงการบริหารจัดการและระบบรักษาความปลอดภัย ทีมงาน พนักงาน รปภ. จะรักษาพื้นที่เกิดเหตุอาชญากรรม  พร้อมแจ้งให้ตำรวจและลูกค้าให้ทราบเรื่อง และจะตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่จนกว่าอาคารจะกลับสู่สภาวะปกติ โดยใช้บุคลากรร่วมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดภายใต้งบประมาณที่คุ้มค่านอกจากนี้ยังมีนโยบายอบรมทบทวนการปฏิบัติงานรวมถึงการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การอบรมด้านการจัดการควบคุมการเข้าออกอาคาร  การตรวจสอบค้นหาและการควบคุมการจราจร

3. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรง ทางบริษัทได้มีการตรวจสอบประวัติพนักงานทุกคนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลโรงงาน หน้าที่รักษาความปลอดภัยของ พนักงาน รปภ. ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยอย่างดีที่สุด การทำงานของพนักงานผู้ว่าจ้างควบคุมการตอกบัตรแทนกัน ควบคุมการทุจริตในเวลาการทำงาน ให้การฝึกอบรมทักษะการรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีความพร้อมในการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และบุคคล วินัยความซื่อสัตย์ การรับมือ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในภาวะฉุกเฉิน ได้รับการฝึกอบรมและฝึกฝนทักษะการรักษาความปลอดภัยมาอย่างดี พร้อมหัวหน้าสายตรวจให้การตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ มีบริการระยะสั้นกับทำสัญญาบริการระยะยาว ให้การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รถพยาบาลฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยสถานที่ รักษาความปลอดภัยอาคาร รักษาความปลอดภัยโรงงาน รักษาความปลอดภัยบุคคล รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย

4. ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน

          มุ่งมั่นให้บริการอย่างประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมคุณภาพ ดังนั้น พนักงาน รปภ. ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการฝึกอบรมทุกครั้งก่อนที่จะให้บริการลูกค้า ลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้บริการ ตามกฎระเบียบ และตามข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญาของผู้ว่าจ้างแต่ละสถานที่ หลักสูตรและมีการสอบบรรจุเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย อาชีพนี้นั้นจะต้องมีการเข้าเวรในเวลาเช้า และกลางคืน ซึ่งจะต้องมีความอดทนสูงต่อสภาพอากาศรายงานผลการปฏิบัติงานให้ลูกค้าทราบอยู่ตลอดเวลาและทุกขั้นตอนโดยใช้เอกสาร อันตรายต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แนวความคิดของนักบริหารงานรักษาความปลอดภัยโดยตรง จึงทำให้งานด้านการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

5. ต้องไม่ติดยาเสพติด การพนัน และโรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ

          ทั้งนักบริหารอาคาร โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยต่างๆแล้วไม่เป็นไปตามความต้องการ โดยบริษัทต่างๆ พนักงาน รปภ. จะพบกับปัญหาเกี่ยวกับการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานอยู่ประจำ ก่อนออกประจำจุดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ จะต้องได้รับการปฐมนิเทศ เราจึงระดมผู้เชี่ยวชาญเป็นทีมงานแข็งแกร่งนับตั้งแต่นักบริหารงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานต่างๆได้ประชุมกันแล้วจึงเลือกให้ทีมงานที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้า การควบคุมเขตรับผิดชอบและการตรวจค้น หรือการสังเกตุการณ์ต่าง ๆ รอบ ๆ บริเวณเขตรับผิดชอบ และยังพร้อมไปด้วยบุคคลากรด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

          มารยาทในการปฏิบัติหน้าที่ การแสดงความเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด ที่ได้รับการเลือกสรร พนักงาน รปภ. มาเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจอย่างสูง ในระบบและแผนงานรักษาความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ  ป้องกันการโจรกรรมและอาชญากรรม หรือมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และความอ่อนล้า มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในที่นี้